Integritetspolicy

ATT SKYDDA DIN DATA ÄR VIKTIGT FÖR OSS!

För oss är inte bara att ta hand om din hud viktigt. Vi lägger också stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Därför respekterar vi din integritet och vill att du ska kunna lita på oss lika mycket när det gäller dataskydd som när det gäller hudvård. Vi informerar dig alltid öppet om vad vi behöver dina uppgifter för och om och hur länge vi lagrar dem. 


Allmän information

1. Allmän information
Syftet med denna sekretesspolicy är att ge dig information om behandlingen av personuppgifter när du använder vår webbplats och relaterade tjänster. Denna integritetspolicy gäller för alla webbplatser eller tjänster som hänvisar till denna integritetspolicy.

1.1. Behandling av personuppgifter
Personuppgifter (i korthet data) i den mening som avses i art. 4 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, e-postadress osv.

1.2 Ansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i den mening som avses i art. 4 (7) GDPR: Beiersdorf Aktiebolag, Theres Svenssons Gata 13, Box 275, SE-41755 Göteborg, tfn.: +46 (0)31 799 08 00 (se vårt imprint). Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: [noedataprotection[at]Beiersdorf.com].

Specifika databehandlingsaktiviteter kan förekomma under andra registeransvarigas ansvar. Om så är fallet anges det i respektive beskrivning av dessa verksamheter nedan.

1.3 Den registrerades rättigheter
Som registrerad som berörs av databehandlingen har du följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter i enlighet med de rättsliga bestämmelserna:

- Rätt till tillgång;
- Rätt till rättelse och radering;
- Rätt till begränsning av behandlingen;
- Rätt till dataportabilitet.
- Rätt att göra invändningar.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen av dina personuppgifter.

När vi arbetar med din ovan nämnda rättighet kan vi komma att be dig om bevis på din identitet. För mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, se 3.1.

1.4 Mottagare (allmän information)

Utöver de mottagare som anges i mottagarparagrafen i varje avsnitt nedan överför vi de insamlade uppgifterna till relevanta interna avdelningar för behandling och till andra anslutna företag inom Beiersdorf-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer, avtalsbiträden i enlighet med de ändamål som krävs. Vi vidarebefordrar också uppgifterna till följande mottagare:

- Plattforms-/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsklausul finns standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. 
För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

- Analytiska tjänsteleverantörer kommer att få tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. 
För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

- IT-supportleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. 
För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

- Myndigheter: Vi förbehåller oss rätten att i händelse av en rättslig förpliktelse lämna ut information om dig om vi är skyldiga att överlämna den till behöriga myndigheter eller brottsbekämpande organ i enlighet med: Art. 6 (1) c GDPR (rättslig förpliktelse).

Ytterligare information finns i mottagarparagrafen i varje avsnitt.


INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

2. Insamling och behandling av personuppgifter när du besöker vår webbplats
När du besöker och använder vår webbplats samlar vi redan in personuppgifter. I det här avsnittet hittar du mer information om webbplatsspecifika processer och verktyg, särskilt från externa partner. Mer information om processer som även kan förekomma i ett offline-sammanhang finns i avsnitt 3.

2.1 Hosting
Syfte/Information:
När du besöker och använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server och som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet.

Användning av cookies/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
-Leverantörer av plattformar/hostingleverantörer kommer att ha tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd finns standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

-Tjänsteleverantören för IT-stöd kommer att få tillgång till personuppgifter från ett tredjeland (länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
Loggfilerna raderas efter sju dagar.

Rättslig grund:
Grundläggande: Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse).

2.2 Inloggningsfunktioner
Den här webbplatsen kan erbjuda olika inloggningsfunktioner som beskrivs nedan.

2.2.1 Centraliserad inloggningsprofil
Syfte/Information:
Den här webbplatsen kan ge dig en centraliserad inloggningsprofil om denna funktion är aktiverad på webbplatsen och om den innehåller ett separat samtycke under registreringsprocessen: När du registrerar dig ger Beiersdorf AG dig möjlighet att skapa ett konto med ett lösenord (inloggningsprofil). Denna inloggningsprofil kommer att skapas i den centraliserade varumärkesinloggningsprofildatabasen och ska verifiera att du är den giltiga ägaren av kontot och/eller e-postadressen.Denna inloggningsdatabas är i allmänhet endast kopplad till den tjänst du registrerar dig för och hanterar endast verifieringsdelen av din inloggningsprofil.Inloggningsprofilen kommer därför att vidarebefordras till respektive lokalt Beiersdorf-företag som du begär tjänsten för.

Om du dessutom begär ytterligare tjänster från ett annat Beiersdorf-företag (t.ex. registrering av en inloggningsprofil för en webbplats i ett annat land) kan din inloggningsprofil inklusive lösenord eventuellt återanvändas för den begärda tjänsten inom detta varumärke.

Använda cookies: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Ansvarig:
Ansvarig för den centraliserade profilen är Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Tyskland.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:Dataprotection[at]Beiersdorf.com eller under den personuppgiftsansvariges postadress till "Data Protection Officer".

Mottagare:
Leverantör av plattformen/hosting. Överföringar till tredje land är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4

Radering/återkallelse:
Din inloggningsprofil raderas automatiskt så snart du har raderat ditt lokala varumärkeskonto på den registrerade webbplatsen, såvida inte detta strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider.Om du är registrerad med denna inloggningsprofil på mer än ett lokalt varumärkeskonto kommer din inloggningsprofil att raderas när alla dina lokala varumärkeskonton raderas.En automatisk radering av konton för lokala varumärken sker i allmänhet efter 24 månaders inaktivitet.
Om du bara har skapat denna inloggningsprofil utan att registrera dig på ett konto för ett lokalt varumärke kommer denna inloggningsprofil att raderas automatiskt inom en dag.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke; centraliserad inloggningsprofil).

2.2.2 Social Login
Syfte/Information:
För att registrera och logga in på ditt konto har du också möjlighet att autentisera dig med din befintliga profil på något av följande sociala nätverk: Facebook, X, Apple eller Google, och slutligen registrera eller logga in.

För detta ändamål hittar du på registreringssidan eller inloggningssidan motsvarande symboler för respektive socialt nätverk som stöds av vår webbplats. Innan en anslutning till de sociala nätverken upprättas måste du uttryckligen godkänna den behandling och överföring av uppgifter som beskrivs nedan:

Genom att klicka på respektive symbol öppnas ett nytt popup-fönster där du måste logga in med dina inloggningsuppgifter för det sociala nätverket. När du har loggat in framgångsrikt kommer leverantören av det sociala nätverket att informera dig om vilka uppgifter som kommer att överföras till oss för autentisering som en del av registrerings- eller inloggningsprocessen. Om du har samtyckt till denna dataöverföring kommer de fält som vi behöver för registreringen att fyllas med de överförda uppgifterna. De uppgifter som vi kräver för registrering eller inloggning är din e-postadress.

Först efter ditt uttryckliga samtycke till användningen av de överförda och begärda uppgifterna kommer dina uppgifter att lagras av oss och användas för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Det finns ingen koppling utöver autentiseringsprocessen mellan ditt konto som skapats hos oss och ditt konto på motsvarande sociala nätverk.

För att utföra autentiseringsprocessen för registrering och inloggning överförs din IP-adress till respektive leverantör av det sociala nätverket. Vi har inget inflytande på syftet och omfattningen av datainsamlingen och på den fortsatta behandlingen av uppgifterna hos respektive leverantör av sociala nätverk.

Ansvarig:
Om denna funktion tillhandahålls inom den centraliserade inloggningsprofilfunktionen: Ansvarig för denna funktion för social inloggning är Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Tyskland.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: Dataprotection[at]Beiersdorf.com eller under den personuppgiftsansvariges postadress till "dataskyddsombudet".I alla andra fall anges den personuppgiftsansvarige i punkt 1.2 ovan.

Mottagare/källor:
Huvudansvariga:
-Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland.
-X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
-Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA.
-Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
De viktigaste tjänsteleverantörerna ansvarar för raderingen.

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.4 Betyg och recensioner
Syfte/Information:
Användare kan ha möjlighet att lämna betyg och recensioner av produkter, processer eller andra utvärderingar inom ramen för webbplatsens erbjudanden i enlighet med användningsvillkoren. Vi kommer därför att samla in de uppgifter som du har lämnat till oss när du skickar in innehåll via betyg och recensioner.

Om webbplatsen kräver ett särskilt samtycke för känsliga uppgifter kommer vi också att behandla känslig information (t.ex. via bilder eller innehåll) om din hälsa eller uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, särskilt i recensioner av produkter som lämpar sig för hudproblem.

Det är vårt legitima intresse att användarna kan ge sin fria åsikt om produkter och att dessa recensioner kan visas på tredje parts webbplatser på ett pseudonymiserat sätt.

Vi använder de uppgifter du lämnar för att publicera och upprätthålla dina recensioner och betyg på vår webbplats i enlighet med våra användarvillkor. Din recension kommer att publiceras med ditt smeknamn/pseudonym. Recensionerna kan komma att kontrolleras före publicering, för att säkerställa att de överensstämmer med våra användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer om tredje part invänder att de är olagliga. Mer information finns i våra användningsvillkor.

Vi använder också dina lämnade uppgifter inom ramen för vårt legitima intresse för att säkerställa att din recension inte bygger på bedrägligt beteende, automatiska program eller botar. Det är därför möjligt att du får ett verifieringsmeddelande för att bekräfta din e-postadress.

Du kan få e-postmeddelanden i samband med din recension (t.ex. bekräftelse på godkänd/avvisad recension, kommentar till din granskning). Du har när som helst möjlighet att avregistrera dig via en länk i dessa e-postmeddelanden.

Användarnas personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras efter motsvarande begäran om radering.


Cookie/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
-Plattform/hostingleverantör
-Leverantör av konsumenttjänster
-Leverantör av tjänster för förebyggande av bedrägerier (för publicering på en tredje parts webbplats).
-Webbplatser för tredje part

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering / invändning:
Användarnas personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras efter motsvarande begäran om radering. De publicerade recensionerna kommer vanligtvis att förbli synliga under det publicerade smeknamnet/pseudonymen om du inte begär en separat radering.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR tillsammans med art. 9 (2) a GDPR (samtycke).
Art. 6 (1) f GDPR (berättigat intresse).

2.5 Cookies/Verktyg
Den här webbplatsen använder cookies eller annan teknik/verktyg som pixlar, lokal lagring, taggar, ID:er eller externa tjänster (nedan kallade "cookies/verktyg") och används när du besöker och använder vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet för att spara viss information eller bildfiler, t.ex. pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats på samma enhet kommer den information som sparats i kakorna därefter att nås på din enhet och överföras antingen till vår webbplats ("First Party Cookie") eller till en annan webbplats som kakan tillhör ("Third Party Cookie"). 

Genom den information som sparas och returneras kan respektive webbplats känna igen att du redan har kommit åt och besökt den med den webbläsare som du använder på den enheten. Vi använder denna information för att kunna utforma och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i enlighet med dina preferenser. I det avseendet är det endast själva kakan som identifieras på din enhet. Utöver detta sparas dina personuppgifter endast efter ditt uttryckliga samtycke eller om det är absolut nödvändigt för att kunna använda den tjänst som erbjuds dig och som du har tillgång till i enlighet med detta.

Denna webbplats använder följande typer av cookies/verktyg, vars omfattning och funktionalitet förklaras nedan:

- Typ A: Tekniska/publikmätningar - för att se till att den efterfrågade tjänsten kan tillhandahållas, inklusive grundläggande analyser. (Inget samtycke krävs enligt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG).
- Typ B: Funktionell och prestanda - Ytterligare verktyg för att mäta vår webbplats prestanda/attraktivitet och för att tillhandahålla ytterligare ytterligare (personliga) funktioner.
- Typ C: Marknadsföring - Webbplatsövergripande verktyg för marknadsföringsprofilering baserat på användarnas beteende.

Du kan hitta mer information om i beskrivningen av de verktyg som används på våra webbplatser i denna integritetspolicy. Om denna webbplats använder en plattform för hantering av samtycke kan du dessutom hitta ytterligare information där.

Observera att verktygen som anges i följande avsnitt kanske inte alltid används.

2.5.1 Consentmanager CMP – Central cookie management platform
Syfte/Information:
Denna webbplats använder verktyget för hantering av samtycke "Consentmanager" (www.consentmanager.net) för att få samtycke till databehandling och användning av cookies eller jämförbara funktioner. Med hjälp av ""consentmanager"" har du möjlighet att ge ditt samtycke till vissa funktioner på vår webbplats, t.ex. för att integrera externa element, integrera strömmande innehåll, statistisk analys, mätning och personlig reklam. Med hjälp av "Consentmanager" kan du ge eller avvisa ditt samtycke för alla eller enskilda ändamål eller funktioner. De inställningar som du har gjort kan också ändras i efterhand. Syftet med att integrera "consentmanager" är att låta användarna av vår webbplats besluta om de ovan nämnda funktionerna och, som en del av den fortsatta användningen av vår webbplats, erbjuda möjligheten att ändra redan gjorda inställningar. Genom att använda "consentmanager" behandlas personuppgifter och information från din slutenhet, till exempel IP-adressen.

Genom att behandla uppgifterna hjälper consentmanager oss att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. skyldighet att tillhandahålla bevis). Våra intressen i behandlingen ligger i lagringen av användarinställningar och preferenser med avseende på användningen av cookies och andra funktioner. "Consentmanager" lagrar dina uppgifter så länge dina användarinställningar är aktiva.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgifter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten.

Cookies/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör: Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sverige.
Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
Uppgifterna kommer att raderas efter 13 månader. Det val du har gjort (samtycke/inställning) lagras i ett år och kan ses i cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan. Du kan alltid radera ditt val genom att radera cookies i din webbläsare.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b GDPR (situation som liknar ett avtal).
Art. 6.1 c GDPR (när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).

2.5.2 Beiersdorf Simplicity
Syfte/Information:
Denna webbplats använder ett eget verktyg för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Det hjälper oss att se till att webbplatsen fungerar korrekt, särskilt genom att kontrollera webbplatsens funktioner (t.ex. för att upptäcka problem med navigeringen på webbplatsen eller för att säkerställa tillräcklig serverkapacitet). Den statistik som erhålls gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats och göra den mer intressant för dig som användare. Din IP-adress kommer automatiskt att anonymiseras.

Cookies/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Leverantör av plattform/hosting

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 2.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
De insamlade personuppgifterna raderas efter 1 dag. Din IP-adress anonymiseras omedelbart. Du kan avaktivera detta verktyg via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan. 

Rättslig grund:
Art. 6 (f) GDPR (legitimt intresse för att säkerställa webbplatsens drift och statistisk användning).

2.5.3 Google Analytics
Syfte/Information:
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Ltd. ("Google"). Konfigurationen av Google Analytics har ändrats av oss så att den endast fungerar för mätning, såvida inte separat samtycke för ytterligare reklamfunktioner har getts.

Google Analytics använder en särskild form av cookie, som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. De cookies som Google Analytics ställer in för mätning är förstapartscookies, vilket innebär att de registrerades cookievärden kommer att vara olika för varje kund (dvs. det finns inte ett enda Google Analytics cookie-ID som används på alla webbplatser som använder Google Analytics). Den information om din användning av denna webbplats som genereras av kakan överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics används endast med IP-anonymisering. IP-adresserna anonymiseras som standard av Google och dessutom av oss. 

Google använder denna information för vår räkning för att analysera din användning av denna webbplats för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster som rör webbplats- och internetanvändning.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda den statistik som erhålls för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Dessutom får vi information om funktionaliteten på vår webbplats (till exempel för att upptäcka navigeringsproblem).

I konfigurationen av Google Analytics har vi sett till att Google får dessa uppgifter som ett bearbetningsföretag och får därför inte använda dessa uppgifter för egna syften. Konfigurationen "Google Analytics Advertising Features" är oberoende av detta och beskrivs i lämpligt avsnitt nedan, förutsatt att den också används på denna webbplats.

Cookies/verktyg: Typ B. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookie-inställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.
Cookie livslängd: Upp till 12 månader (gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).
Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 26 månader.

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.4 A/B Testning
Syfte/Information:
På denna webbplats genomförs även analyser av användarnas beteende genom så kallade A/B-tester. Vi kan visa dig våra webbplatser med något varierat innehåll beroende på ditt profiluppdrag. På så sätt kan vi analysera och regelbundet förbättra våra tjänster och göra dem mer intressanta för dig som användare.

För dessa analyser lagras cookies på din dator. Den information som samlas in på detta sätt lagras uteslutande på en server i EU. Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra rätt inställning i din webbläsarprogramvara.

Innan analyserna genomförs bearbetas IP-adresserna vidare i förkortad form, så att direkt personlig kontakt kan uteslutas. Den IP-adress som överförs av din webbläsare slås inte samman med andra uppgifter som samlas in av oss.

Cookie/verktyg: Typ B. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Uppgifterna är tillgängliga för våra leverantörer av analystjänster som är baserade i EU.

Radering/invändningar:
Du kan avaktivera verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Cookietid: Upp till 2 år (detta gäller endast för cookies som har satts av denna webbplats).

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 25 månader.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke).

2.5.5 Google Ads (tidigare Google Adwords)
Syfte/Information:
Google Ads Konvertering 

Vi använder Google Ads-tjänsterna för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av annonser (så kallade Google Ads) på externa webbplatser. Vi kan i förhållande till uppgifterna om annonskampanjerna avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är. Vi är intresserade av att visa dig annonser som är intressanta för dig, för att göra vår webbplats mer intressant för dig och för att uppnå en rättvis beräkning av annonskostnaderna.

Annonserna levereras av Google via så kallade "Ad Servers". För detta ändamål använder vi cookies för annonsservrar, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång, t.ex. hur många annonser som läggs in eller hur många klick användarna gör, kan mätas. Om du går in på vår webbplats via en Google-annons lagrar Google Ads en cookie på din enhet. För den här cookien lagras vanligtvis det unika cookie-ID:et, antalet annonsintryck per placering (frekvens), sista intrycket (relevant för konverteringar efter visning) och opt-out-information (markerar att användaren inte längre vill bli tilltalad) som analysvärden.

Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en annonskunds webbplats och kakan som lagrats på dennes enhet inte har löpt ut, kan Google och kunden känna igen att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till denna sida. Varje Ads-kund tilldelas en annan cookie. Kakor kan därför inte spåras via Ads-kundernas webbplatser. Vi samlar inte in och behandlar inga personuppgifter i samband med de ovannämnda annonseringsåtgärderna. Vi får endast statistiska utvärderingar från Google. På grundval av dessa utvärderingar kan vi känna igen vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, i synnerhet kan vi inte identifiera användarna på grund av denna information.

På grund av de använda marknadsföringsverktygen startar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som uppkommer genom Googles användning av detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kännedom: Genom integreringen av annonskonverteringen får Google information om att du har besökt den aktuella delen av vårt utbud på internet eller klickat på ett meddelande från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörerna får och lagrar din IP-adress.

Google Ads Remarketing

Vi använder remarketingfunktionen i Google Ads-tjänsten. Remarketing-funktionen gör det möjligt för oss att presentera annonser för användare av vår webbplats baserat på deras intressen på webbplatser inom Googles annonsnätverk (i Googles sökning eller på YouTube, så kallade "Google-annonser" eller på andra webbplatser). För detta ändamål analyseras användarnas interaktion på vår webbplats, t.ex. vilka erbjudanden användaren var intresserad av, för att kunna visa riktad reklam för användare även efter att de besökt vår webbplats på andra sidor. För att göra detta lagrar Google cookies i webbläsarna hos användare som besöker vissa Google-tjänster eller webbplatser i Google Display Network. Denna cookie används för att registrera dessa användares besök. Numret används för att unikt identifiera en webbläsare på en viss enhet.

Cookies/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Huvudtjänsteleverantör: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookie-inställningar. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Cookietid:
Upp till 180 dagar (detta gäller endast för cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.6 Google Analytics annonseringsfunktioner
Den här webbplatsen använder också de utökade funktionerna i Google Analytics (Google Analytics Advertising Features) utöver standardfunktionerna. De Google Analytics Advertising Features som implementeras på den här webbplatsen inkluderar:

- Rapportering av intryck från Google Display Network
- Google Analytics demografi- och intresserapportering
- Remarketing Audiences baserat på specifika beteende-, demografiska och intressedata och delning av dessa listor med Google Ads.
- Integrerade tjänster som kräver att Google Analytics samlar in data i reklamsyfte, inklusive insamling av data via reklamcookies och identifierare.
- Google Signals för att få mer information om dig när du är inloggad på ditt Google-konto i den webbläsare som du använder för att komma åt denna webbplats. Denna funktion är endast aktiv om du dessutom har samtyckt till datadelning/Ads-personalisering i dina Google-inställningar. 


Vi använder därför förstapartscookies (t.ex. Google Analytics-cookies) och Googles reklamcookies och identifierare tillsammans för att optimera vår webbplats.

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"


Information om Googles samtyckesläge:
Dessutom använder denna webbplats Google samtyckesläge. Samtyckesläget skickar statistisk data via cookie-less pings om huruvida en användare har klickat på en annons eller länk och har landat på vår webbplats (konvertering). Den statistiska datan används sedan med en matematisk modellering för att förbättra den interna rapporteringen. En ping innehåller som standard teknisk information som IP-adress, plattformstyp eller skärmupplösning. Eftersom dessa uppgifter eller kombinationen av dem teoretiskt sett skulle kunna betraktas som personuppgifter av Google Ireland Ltd, har ytterligare åtgärder vidtagits för att säkerställa att pinguppgifterna inte är personuppgifter: Viss information om ping sätts till ett standardvärde av vår server innan den skickas till Google Analytics.

Mottagare/källa:
Huvudleverantör av tjänster och källa:Huvudtjänsteleverantör: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.
Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via Cookie-inställningarna som finns längst ner på huvudsidan.

Cookietid: Upp till 12 månader (detta gäller endast för cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.7 Google Campaign Manager 
Syfte/Information:
På denna webbplats används även Googles verktyg för marknadsföring på nätet Campaign Manager. Campaign Manager använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, förbättra rapporter om kampanjernas prestanda eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att spåra vilka annonser som visas i vilken webbläsare och för att förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Campaign Manager använda cookie-ID för att samla in så kallade konverteringar i samband med annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en annons från Campaign Manager och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och köper något där.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direkt anslutning till Googles server när du besöker vår webbplats. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför i enlighet med vår kunskapsnivå: Genom att integrera Campaign Manager får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår Internetnärvaro eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google koppla ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantörerna får och lagrar din IP-adress.

Dessutom kan vi med hjälp av cookies för kampanjhanterare (t.ex. med namn som DoubleClick eller Floodlight) förstå om du genomför vissa åtgärder på vår webbplats (eller våra webbplatser) efter att du har sett en av våra visnings-/videoannonser på Google eller andra plattformar via kampanjhanteraren eller klickat på en sådan annons (konverteringsspårning). Campaign Manager använder den här cookien för att förstå det innehåll som du har interagerat med på våra webbplatser för att senare kunna skicka riktad reklam till dig.

Använda cookies: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg" 

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Huvudtjänsteleverantör: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan. 

Cookie livslängd: upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.8 Adform
Syfte/Information:
På denna webbplats används verktyget för marknadsföring på nätet Adform från Adform A/S Danmark. Adform använder spårning på vår webbplats via cookies och liknande spårningsteknik som bygger på ID (kort cookie). Adform-cookien placeras på vår webbplats så snart du har gett ditt samtycke. En Adform-cookie placeras också om du tittar på vår annons som placeras på tredje parts webbplatser via Adform och du har gett ditt samtycke till cookies på den webbplatsen.
 
För att optimera och anpassa annonskampanjer för Adforms kunder, inklusive oss. Adforms cookie samlar in följande uppgifter från oss eller vårt reklammaterial: Cookie-ID, enhetstyp/ID, tidpunkt då du klickar på webbplatsen eller reklammediet, webbplatsens eller reklammediets URL, information som skickas automatiskt av din enhet (inklusive Språkinställning, IP-adress, demografiska uppgifter) intressedata, sociodemografiska uppgifter som är kopplade till en cookie eller annat ID.
 
Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Adform A/S, Danmark.

Gemensamt kontrollansvar:
Vi och Adform är gemensamt ansvariga för insamlingen av personuppgifter och deras utlämnande till Adform med hjälp av Adform-cookien och som gemensamt ansvariga. I avtalet fastställs vem som är ansvarig för att vissa dataskyddsskyldigheter uppfylls och vem som är ansvarig för uppföljning i samband med dina dataskyddsrättigheter. Adform ansvarar för att svara på dina förfrågningar och för dina dataskyddsrättigheter (t.ex. skyldigheten att tillhandahålla information, din rätt att invända etc.). För att utöva dina rättigheter kan du kontakta Adform på följande länk. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Du kan också kontakta oss om detta. Du kan när som helst och utan att ange skäl återkalla ditt samtycke till cookies genom att kontakta Adform eller avaktivera verktygen enligt nedan.
 
När Adform behandlar uppgifterna för egna ändamål är Adform den enda personuppgiftsansvariga och ensam ansvarig för optimeringen av reklamkampanjer och målgrupper. Adform kommer att analysera de uppgifter som samlas in via cookies och ID för att kunna leverera riktade annonsköp för Adforms kunders räkning (inklusive oss), i enlighet med vad som anges i Adforms integritetspolicy. Klicka här [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy] för ytterligare information om Adforms behandling, inklusive när Adform raderar dina uppgifter.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.


Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan. 

Cookie livslängd: Upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Maximal lagringsperiod för uppgifter: upp till 13 månader.

Rättslig grund:
Grundläggande: Art. 6.1 a GDPR (samtycke). 

2.5.9 (Website) Facebook Custom Audiences / Conversion (“Facebook Pixel”)
Syfte/Information:
Denna webbplats använder den så kallade "Facebook Pixel" och konverterings-API:n för det sociala nätverket "Facebook" av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) för följande ändamål:

- Facebook (webbplats) Anpassade målgrupper
Vi använder Facebook-pixeln och Conversions API för remarketingändamål för att kunna kontakta dig igen inom 180 dagar. Detta gör det möjligt för oss att visa intressebaserade annonser ("Facebook Ads") till webbplatsens användare när de besöker det sociala nätverket "Facebook" eller andra webbplatser som också använder detta verktyg. På detta sätt fullföljer vi intresset av att visa annonser som är av intresse för dig för att göra vår webbplats eller våra erbjudanden mer intressanta för dig.

- Konvertering till Facebook
Vi använder också Facebook Pixel och Conversions API för att se till att våra Facebook-annonser matchar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook Pixel kan vi spåra Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användarna omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering).

På grund av de marknadsföringsverktyg som används (Facebook Pixel och Conversions API) upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Facebook-servern så snart du har godkänt användningen av cookies som kräver ditt samtycke. Genom integreringen av Facebook-pixeln och användningen av Conversions API får Facebook information om att du har besökt motsvarande webbplats i vår internetnärvaro eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad i en Facebook-tjänst kan Facebook tilldela besöket till ditt konto.

Facebooks behandling av dessa uppgifter sker inom ramen för Facebooks datapolicy. Särskild information och detaljer om Facebook-pixeln, Conversions API och dess funktionalitet finns också i Facebooks hjälpområde.

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Gemensam registeransvarig:

Vi är gemensamt ansvariga tillsammans med Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (Meta) för insamling och överföring av uppgifter i denna process. Detta gäller för följande ändamål:
- Skapandet av individualiserade eller lämpliga annonser samt för optimering av dem.
- Leverans av kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden (t.ex. via Messenger).

Följande processer omfattas därför inte av den gemensamma kontrollen:
- Den process som äger rum efter insamling och överföring ligger inom Metas ensamt ansvarsområde.
- Utarbetandet av rapporter och analyser i aggregerad och anonymiserad form utförs som bearbetare och ligger därför inom vårt ansvarsområde.

Vi har ingått ett motsvarande avtal med Meta om gemensamt kontrollansvar, som kan läsas här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Detta avtal definierar respektive ansvar för att uppfylla skyldigheten enligt GDPR med avseende på gemensamt kontrollansvar.

Kontaktuppgifterna för den registeransvarige och Metas dataskyddsombud finns här: https://www.facebook.com/about/privacy.

Vi har kommit överens med Meta om att Meta kan användas som kontaktpunkt för utövandet av de registrerades rättigheter (se avsnitt 1.3). Utan att det påverkar detta är jurisdiktionen för de registrerades rättigheter inte begränsad.

Ytterligare information om hur Meta behandlar personuppgifter, inklusive dess rättsliga grund och ytterligare information om de registrerades rättigheter finns här: https://www.facebook.com/about/privacy. Vi överför uppgifterna inom ramen för gemensamt kontrollansvar baserat på det legitima intresset enligt Art. 6 (1) f GDPR.

Information om villkoren för datasäkerhet finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms och information om behandling på grundval av standardavtalsklausuler finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet om allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera verktyget via cookieinställningarna "Cookies/verktyg", som finns längst ner på huvudsidan och för inloggade användare på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Cookie livslängd: Upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.11 Where to buy (Swaven/MikMak)
Syfte/Information:
På vår webbplats ger vi dig en lista över olika återförsäljare på nätet där du kan köpa våra produkter (t.ex. med en kundvagnssymbol). För en bättre användarupplevelse och för att visa lokala butiker använder vi besökarens geolokalisering för att anpassa tjänsten. Vi arbetar med geolokalisering på stadsnivå genom att delvis analysera den anonymiserade IP-adressen. En mer exakt geolokalisering kan användas när användaren har validerat funktionen i webbläsaren. Geolokaliseringen används endast under sessionen.

Detta verktyg använder funktioner särskilt för att garantera säkerheten mot externa attacker via sessionscookies. Det ger också analytisk information och aggregerad köpdata för att analysera verktygets effektivitet, vilket också är vårt legitima intresse. En spårning över webbplatsgränserna sker inte, så vi får inte information om du har köpt något i den valda butiken.

Cookie/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Swaven SAS, Paris, Frankrike.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
IP-adressen för geolokaliseringen anonymiseras automatiskt.

Cookie livslängd: Session (Detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund: 
Art. 6.1 f GDPR (berättigat intresse). 

2.5.12 Pinterest Pixel
Syfte/Information:
Denna webbplats använder Pinterest-pixeln från det sociala nätverket "Pinterest" för remarketing för att kunna rikta sig till dig eller andra webbplatser som också använder metoden.
På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Pinterest-servern så snart du har godkänt användningen av cookies som kräver samtycke. Genom integreringen av Pinterest-pixeln får Pinterest information om att du har ringt upp motsvarande webbsida på vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på Pinterest kan Pinterest tilldela besöket till ditt konto.
Förutom IP-adressen och marknadsföringsidentifieraren får Pinterest även information om den använda slutenheten, den besökta webbplatsen och tiden och kan tilldela dessa uppgifter till ditt Pinterest-konto. Pinterest behandlar dessa uppgifter på eget ansvar. Vi har inget inflytande över Pinterests datainsamling och vidare bearbetning.

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudtjänsteleverantör: Pinterest Europe Limited, Irland.

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsklausul kan standardavtalsklausuler enligt artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Cookie livslängd: Upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som sätts via denna webbplats).

Rättslig grund:
Grundläggande: Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.13 Floodlight activities/ DV360
Syfte/Information:
Den här webbplatsen använder DV360:s Floodlight Tag för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, för att begränsa hur ofta du får se en viss annons och för att endast visa annonser som är relevanta för dig och dina intressen. I synnerhet samlas och lagras information om de annonser du klickar på, liksom ditt tidigare användarbeteende på webbplatser från tredje part. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan på så sätt förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan Google använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en Google-annons och senare besöker vår webbplats med samma webbläsare och köper något där. Cookies innehåller ingen personlig information som e-postadresser, namn eller adresser.  

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till Googles server. Genom integreringen av floodlight-taggen får Google information om att du har besökt motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss.   

Dessutom gör de använda Floodlight-taggarna det möjligt för oss att förstå om du utför vissa åtgärder på vår webbplats efter att du har ringt upp en av våra display-/videoreklamer på en annan plattform eller klickat på den (konverteringsspårning). Google använder denna cookie för att förstå det innehåll du har interagerat med på våra webbplatser för att senare kunna skicka riktad reklam till dig.  

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Cookie livslängd: Upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.14 Social Plug-ins
Syfte/Information:
Sociala Pluginprogram ("Plug-in") från sociala nätverk (Facebook, X, Pinterest) används på våra webbplatser, särskilt knappen "Dela" eller "Dela med vänner" från Facebook, vars webbplats facebook.com drivs av Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Plugins är vanligtvis märkta med en Facebook-logotyp.  

Förutom Facebook använder vi plugin-program från X (Leverantör: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) och Pinterest (Leverantör: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irland).

Av dataskyddsskäl har vi medvetet valt att inte använda direkta plugins från sociala nätverk på våra webbplatser. I stället använder vi lösningen "Shariff". Med hjälp av Shariff kan vi själva avgöra när och om uppgifter överförs till operatören av respektive socialt nätverk. Därför sker ingen automatisk dataöverföring till sociala nätverk som Facebook, X eller Pinterest när du går in på vår webbplats. Uppgifter överförs till sociala nätverk endast om du aktivt klickar på respektive knapp för sociala nätverk. I detta fall startar din webbläsare en anslutning till respektive socialt nätverks servrar. Genom att klicka på respektive knapp (t.ex. "Skicka vidare", "Dela" eller "Dela med vänner") godkänner du att din webbläsare skapar en länk till respektive socialt nätverks servrar och överför användningsuppgifter till respektive operatör av det sociala nätverket och vice versa. Vi har inget inflytande över arten och omfattningen av de uppgifter som sedan samlas in av de sociala nätverken.  

Leverantörerna av de sociala nätverken lagrar de uppgifter som samlats in om dig som användarprofiler och använder dessa för reklam, marknadsundersökningar och/eller efterfrågeorienterad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering sker i synnerhet (även för användare som inte är inloggade) för att visa efterfrågestyrd reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, varvid du måste kontakta respektive plug-inleverantör för att utöva denna rätt. Genom pluginprogrammen erbjuder vi dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare, så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare.

Mottagare:
Huvudleverantörer av tjänster:
 
-Meta Platforms Ireland Limited, Irland.

-X Corp., USA.

-Pinterest Inc., USA.

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i EG-fördraget användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
Det är de huvudsakliga tjänsteleverantörerna som ansvarar för raderingen.

Rättslig grund:  
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

2.5.15 YouTube-Videos 
Syfte/Information:
Vi har integrerat YouTube-videor på vår webbplats, som lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas upp direkt från vår webbplats. Dessa är alla integrerade i "utökat dataskyddsläge", dvs. inga uppgifter om dig som användare kommer att överföras till YouTube om du inte klickar på videorna för att börja spela upp dem. Först när du spelar upp videorna överförs de uppgifter som avses i nästa stycke till YouTube. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring.

Genom att spela upp videorna får YouTube information om att du har kommit till motsvarande undersida på vår webbplats och kan placera ytterligare verktyg i marknadsföringssyfte. Om du är inloggad på Google kommer din information att kopplas direkt till ditt konto.

Cookie/verktyg: Typ C. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Huvudtjänsteleverantör: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering/återkallelse:
Radering är de viktigaste tjänsteleverantörernas ansvar.

Du kan avaktivera detta verktyg via cookieinställningarna. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke)

2.5.16 Google Tag Manager
Syfte/Information:
På denna webbplats används Google Tag Manager. Denna tjänst gör det möjligt att hantera webbplatsens taggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager implementerar endast taggar. Detta innebär att inga kakor används och att inga personuppgifter lagras. Google Tag Manager utlöser andra taggar, som i sin tur samlar in uppgifter vid behov. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookie-nivå förblir den giltig för alla spårningstaggar om de implementeras med Google Tag Manager.

Cookie/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Google Ireland Ltd, Irland.

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 3.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnittet Allmänna mottagare 1.4.

Radering:
Google Tag Manager lagrar inga personuppgifter.

Rättslig grund:
Art. 6.1 f GDPR (berättigat intresse).

2.5.22 Friendly Captcha 

Syfte/Information:
Den här webbplatsen använder i vissa fall Friendly Captcha för att undvika att automatiska program/robotar använder textfält. Det hjälper till att stödja säkerheten på vår webbplats och att undvika SPAM för användarna. Detta är också vårt legitima intresse och uppfyller vår rättsliga skyldighet.

Ytterligare information: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Cookie/verktyg: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
Huvudleverantör av tjänster: Friendly Captcha GmbH, Tyskland: Huvudtjänsteleverantör: Friendly Captcha GmbH, Tyskland.  

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.

Radering/återkallelse:
IP-adressen kommer omedelbart efter insamlingen att anonymiseras.

Rättslig grund:  
Art. 6 (1) c GDPR (när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).
Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling i enlighet med det legitima intresse som beskrivs ovan).

2.5.25 TikTok Pixel

Syfte/Information:
Denna webbplats använder den så kallade TikTok-pixeln från det sociala nätverket TikTok (för EU: TikTok Technology Limited, Irland och TikTok Information Technologies UK Limited, Storbritannien). Detta gör det möjligt för användare av vår webbplats att bli kontaktade igen när de besöker det sociala nätverket "TikTok".

Genom TikTok-pixeln upprättar din webbläsare en direkt anslutning till TikToks servrar så snart du har godkänt användningen av cookies som kräver samtycke. Pixeln får information om att du har besökt en viss sida på vår webbplats eller klickat på en av våra annonser.  
TikTok använder sedan dessa uppgifter för att visa riktad och personlig reklam till sina användare och för att skapa intressebaserade användarprofiler. De uppgifter som samlas in från användarna är anonyma för oss och används endast för att mäta annonsernas effektivitet. 

TikTok får också din IP-adress och annan information om användarens enhet, till exempel marknadsföringsidentifierare, använd enhet, besökt webbplats och tid. TikTok använder dessa uppgifter för att identifiera användare av vår webbplats och för att koppla deras handlingar till ett "TikTok"-användarkonto. TikTok behandlar dessa uppgifter på eget ansvar från och med överföringen. Vi har inget inflytande över TikToks fortsatta behandling. 

Information om hur TikTok samlar in, använder och skyddar den information som samlas in med TikTok-pixeln finns i detalj i sekretesspolicyn för TikTok-användare: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Cookie/verktyg: Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg" .

Mottagare:
Gemensam kontrollant:
Vi är gemensamt ansvariga med TikTok Technology Limited, Irland och TikTok Information Technologies UK Limited, Storbritannien (TikTok) för insamling och överföring av uppgifter som en del av denna process. Detta gäller för följande ändamål:
- Mätning och insiktsrapportering
- Insamling och överföring av data från utvecklare och/eller händelsedata.

Följande behandlingar omfattas därför inte av den gemensamma behandlingen: 
- Fastställande och förbättring av annonsers relevans för enskilda personer.
- Optimering av TikToks annonsleverans.
- Förbättring av användarsäkerheten, forskning, utveckling för att upprätthålla och förbättra integriteten hos TikToks produkter och tjänster.

Vi har ingått ett motsvarande avtal med Tiktok om gemensamt kontrollansvar, som kan nås här: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms.Avtalet definierar respektive ansvar för att uppfylla skyldigheten enligt GDPR med avseende på gemensamt kontrollansvar.

Kontaktuppgifterna för den registeransvarige och Tiktoks dataskyddsombud finns här: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Vi har kommit överens med TikTok om att TikTok kan användas som kontaktpunkt för utövandet av den registrerades rättigheter. Utan att det påverkar detta är jurisdiktionen för de registrerades rättigheter inte begränsad.

Vi överför uppgifterna inom ramen för gemensamt kontrollansvar baserat på det legitima intresset enligt Art. 6 (1) f GDPR.

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd används standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2. 

Ytterligare mottagare finns i avsnittet "Allmänna mottagare 1.4"

Radering/återkallelse:
Du kan avaktivera det här verktyget via cookie-inställningar. Cookie-inställningarna finns längst ner på huvudsidan.

Cookie livslängd: Upp till 180 dagar efter den senaste interaktionen (detta gäller endast cookies som har satts av denna webbplats).

Rättslig grund: 
Art. 6 (1) a GDPR (samtycke).

2.5.27 Snap Pixel

Purpose/Information:
 
This website uses the so-called "Snap Pixel" of the social network „Snapchat“ (Snap Group Limited, United Kingdom). This enables users of our website to be contacted again when visiting the social network "Snapchat".
 
Through the Snap pixel, your browser establishes a direct connection to the Snap servers as soon as you have agreed to the use of cookies requiring consent. The pixel receives the information that you have accessed a particular page of our website or clicked on one of our ads.
 
Snap then uses this data to display targeted and personalized advertising to its users and to create interest-based user profiles. The data collected from users is anonymous to us and is only used to measure the effectiveness of the ads.
 
Snap also receives your IP address and other information about the user's device, such as pixel identifier, device used, website visited and time. Snap uses this data to identify users of our website and to link their actions to a "Snap" user account. Snap processes this data under its own responsibility from the moment of transmission. We have no influence on the further processing by Snap.

Information on how Snap collects, uses and protects the information collected with the Snap pixel can be found in detail in the privacy policy for Snapchat users:
https://values.snap.com/en-GB/privacy/privacy-policy.

Cookie/Tools: Type C. More information can be found in the “Cookies/Tools” section.

Recipients: 
Main service provider: Snap Group Limited, United Kingdom

Transfers to third countries are possible. As an appropriate safeguard standard contractual clauses pursuant to Art. 46 GDPR were concluded. For third countries/companies which fall under an adequacy decision, the adequacy decision also applies. For more information (such as a copy of the guarantees), you can contact us as mentioned under 1.2. .

Further recipients can be found in the general recipients section 1.4.

Deletion/withdrawal: You can deactivate this tool via the Cookie Settings. The Cookie Settings are located on the bottom of the main page.

Cookie lifetime: up to 180 days after last interaction (this applies only to cookies which have been set by this website)

Legal basis: Art. 6 (1) a GDPR (consent)

 

Ytterligare tjänster som erbjuds (on- och offline)

3. Ytterligare tjänster som erbjuds (on- och offline)
Förutom onlineanvändning av vår webbplats erbjuder vi olika andra tjänster, för vilka vi behandlar dina personuppgifter även offline.

I motsats till punkt 1.2är det i vissa fall ett Beiersdorf-företag som är registeransvarig för de tjänster som erbjuds nedan, vilket du redan har fått veta i samband med kommunikationen. Om det därför hänvisas till delar av denna integritetspolicy, t.ex. genom en länk, och en Personuppgiftsansvarig redan har nämnts, t.ex. i sidfoten/underteckningen av ett e-postmeddelande eller ett kampanjkort, är denna person Personuppgiftsansvarig i enlighet med. Art. 4 nr 7 GDPR.

3.1 Kontakt/kommunikation/samarbete
Syfte/Information:
När du kommunicerar och/eller samarbetar med oss, t.ex. via e-post eller via ett kontaktformulär på vår webbplats eller plattform för datautbyte, vare sig du är konsument, testperson, affärspartner eller kund, kommer de uppgifter som du lämnar (din e-postadress, i förekommande fall ditt namn och ditt telefonnummer, eller personuppgifter som lämnats under samtalet) att lagras och behandlas av oss för att t.ex. besvara dina frågor, förfrågningar eller i syfte att bedriva affärsrelaterad korrespondens.

När det gäller samarbetet med våra leverantörer har vi infört en intern utvärderingsprocess som i vårt legitima intresse syftar till att förbättra affärsrelationen genom att utarbeta en "handlingsplan". I regel behandlar vi endast information om företaget, men slutsatser kan dras om dig som kontaktperson om kommunikationen med leverantörerna granskas med avseende på svarstider, tillförlitlighet och öppenhet.

När du som konsument kontaktar oss per telefon kan vi fråga dig om telefonsamtalet får spelas in för kvalitetssäkrings- och utbildningsåtgärder. Om du samtycker till inspelningen kommer vi att behandla all information som du delar med dig av till oss under samtalet (kommunikationsinnehåll, eventuellt även känsliga (hälso-)uppgifter samt ditt telefonnummer och andra personuppgifter).

När vi behandlar uppgifter som uppstår under kommunikationen har vi ett legitimt intresse av att behandla uppgifterna i enlighet med rättsliga krav, för intern kontroll eller i enlighet med respektive kommunikationsförfrågan.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgifter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten. 

Mottagare och källor:
För att bekämpa terrorism är vi enligt lag skyldiga att göra en jämförelse med sanktionslistor. Därför behandlar vi också dina uppgifter för att uppfylla de rättsliga kraven för jämförelse med dessa listor. Dessutom behandlar vi dina uppgifter inom Beiersdorf-koncernen för att förebygga och utreda brott och andra oegentligheter, bedöma och kontrollera risker, för intern kommunikation och för motsvarande administrativa ändamål. Om ett anknutet företag rapporterar ett behov av att arbeta med dig som leverantör, kommer vi att dela våra erfarenheter av att arbeta med dig med det anknutna företaget.

Om du är en affärspartner kommer vi att jämföra dina uppgifter med publicerade listor över vilseledande leverantörer (t.ex. varningslistor från World Intellectual Property Organization och Bundesanzeiger Verlag GmbH) för att fatta ett välgrundat beslut om potentiella betalningar. Vi kontrollerar också regelbundet din kreditvärdighet i vissa fall (t.ex. vid ingående av avtal). Vårt legitima intresse är att minimera den ekonomiska risken. För detta ändamål samarbetar vi med kreditupplysningsföretag från vilka vi får de nödvändiga uppgifterna. I detta syfte överför vi ditt namn och dina kontaktuppgifter till kreditupplysningsföretagen.
Om du är en affärskund eller partner kan det vara nödvändigt att överföra dina personuppgifter till potentiella köpare som en del av en företagstransaktion. I samband med due diligence behandlas vanligtvis anonymiserade uppgifter. Det kan dock vara nödvändigt att i specifika enskilda fall behandla personuppgifter. Vårt legitima intresse ligger i genomförandet av företagstransaktionen.

Dessutom överför vi uppgifterna till följande mottagare:
- Leverantörer av kund- och konsumenttjänster.
- Leverantör av plattform/hosting

Överföringar till tredje land är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd används standardavtalsklausuler i enlighet med art. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. Dessutom har bindande företagsregler godkänts hos en leverantör av plattformar/hostingleverantörer. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.

Radering / invändning:
Vi raderar de uppgifter som uppstår i detta sammanhang när lagringen inte längre är nödvändig, såvida det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider som måste iakttas.

Vid konsumentförfrågningar via vårt interna konsumenthanteringsverktyg raderas personuppgifterna vanligtvis efter ett år, om inga andra lagstadgade lagringsperioder gäller. Undantagsvis kommer uppgifterna att sparas längre om uppgifterna är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Samtalsinspelningar lagras i högst 90 dagar.

Du kan invända mot dessa behandlingar i enlighet med kraven under punkt 4

Rättslig grund:
Art. 6 (1) a GDPR tillsammans med art. 9 (2) a GDPR (samtycke: telefoninspelning).
Art. 6.1 b GDPR (vid behandling inom ramen för ett avtal eller en situation som liknar ett avtal).
Art. 6.1 c GDPR (när behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse).
Art. 6 (1) f GDPR (vid behandling i enlighet med det legitima intresse som beskrivs ovan).

3.2 Nyhetsbrev
Syfte/Information:
Nyhetsbrevet innehåller nyheter, erbjudanden och ytterligare information om de utvalda Beiersdorf-märkena. Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du i enlighet med det samtycke du har gett i varje enskilt fall personlig information om produkter, tjänster eller förslag till deltagande i kampanjer, t.ex. tävlingar eller produkttester via e-post.

I och med din anmälan till nyhetsbrevet får du ett nyhetsbrev som är anpassat till dina behov (om nyhetsbrevet är "personligt", "individualiserat" eller "skräddarsytt"). Vi utvärderar ditt köp- och klickbeteende på våra webbplatser eller i nyhetsbrevet för att sammanställa information som är relevant för dig.

Om denna webbplats erbjuder ett lojalitetsprogram är detta nyhetsbrev en del av lojalitetsprogrammet.

Mottagare:
-Plattform/hostingleverantör
-Leverantör av konsumenttjänster
-Externa byråer för stöd till nyhetsbrev

Överföringar till tredje land är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. Dessutom har bindande företagsregler godkänts hos en leverantör av plattformar/hostingleverantörer. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.

Radering/återkallelse:
Dessa insamlade uppgifter raderas automatiskt senast efter 24 månader om de inte längre svarar på nyhetsbrevet, t.ex. öppet (inaktivitet). Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta din prenumeration. Klicka på länken som finns i varje nyhetsbrev, du kommer då att guidas genom avregistreringsprocessen, eller skicka oss ditt återkallande via e-post.

Om din profil inte har verifierats under den så kallade dubbla opt-in-processen kommer din profil att raderas senast efter 6 månader.

Rättslig grund:
Art. 6.1 a GDPR (samtycke).

3.3 Kampanjer (t.ex. utlottningar, produkttester)
Syfte/Information:
När du deltar i lotterier eller liknande kampanjer använder vi den personliga information du lämnar för att genomföra kampanjen. Ytterligare information om ändamålen finns i respektive villkor för kampanjen.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra avtalet eller en situation som liknar ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter. Om dina personuppgifter inte tillhandahålls kan du inte använda den beskrivna tjänsten.

Mottagare:
-Plattform/hostingleverantör
-Leverantör av konsumenttjänster
-Leverantör av frakttjänster (t.ex. för att skicka prover, priser).
-Externa byråer för stöd i kampanjer.
-Betalningsleverantör (t.ex. cashback)


Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 6.1 i EG-fördraget. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. Dessutom har bindande företagsregler godkänts hos en leverantör av plattformar/hostingleverantörer. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.

Radering:
Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av kampanjen (se villkoren för deltagande), såvida detta inte strider mot lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter eller preskriptionstider.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) b GDPR (situation som liknar ett avtal).

3.4 Lojalitetsprogram
Syfte/Information:
Syftet med detta program är att ge dig som medlem en personlig upplevelse. När du registrerar dig för vårt lojalitetsprogram (online eller offline) får du exklusivt och personligt innehåll, som nyhetsbrev, produktprover eller specialerbjudanden, t.ex. via e-post, post, sms eller onlineannonsering (se "Cookie/verktyg") på våra egna eller tredjepartskanaler, t.ex. sociala medier (t.ex. Facebook). För detta ändamål använder vi den kontaktinformation som du tillhandahåller (t.ex. e-postadress, postadress, telefonnummer) och eventuell kontaktinformation som är kopplad till dina profiler i sociala medier. Denna kontaktinformation kommer att matchas i hashad form med leverantörerna av sociala medier.

För att ge dig en relevant individualiserad upplevelse - dvs. vid rätt tidpunkt, via rätt kanal, med det innehåll som är relevant för dig och med rätt, personligt meddelande - kopplar vi ihop dina uppgifter och berikar dem med ytterligare information, t.ex. geodata och profildata från alla kontaktpunkter, inklusive webbplatser och sociala mediekanaler.

I detta syfte utvärderar vi också ditt (tidigare) klick-, e-postöppnings-, köp- och surfbeteende på vår och andra webbplatser/appar, sociala medier (t.ex. i samband med annonser som placerats) eller inom nyhetsbrevet för att kunna ordna det innehåll som är relevant för dig. Detta omfattar även uppgifter från eshop, om denna webbplats tillhandahåller en eshop. Vi kan också härleda din aktivitetsstatus från detta och automatiskt radera ditt konto vid inaktivitet (se nedan). Dessutom använder vi dessa uppgifter för att kontakta dig individuellt, med hänsyn till köptransaktioner som redan har inletts eller slutförts. Vi skapar därför en användarprofil för sammanställning av personligt innehåll.

Dessutom kan känsliga uppgifter som hälsouppgifter (allergier eller hudsjukdomar) samlas in. Vi behandlar dessa dock endast om du har samtyckt till detta.

Slutligen använder vi också dina uppgifter för att analysera och förbättra effektiviteten i våra tjänster. Dina uppgifter kommer därför att lagras och användas för marknadsanalyser och produktinformation. Detta omfattar även information som du lämnar i samband med kampanjer/åtgärder.

Mottagare:
-Plattform/hostingleverantör
-Leverantör av konsumenttjänster
-Leverantör av frakttjänster (t.ex. för att skicka prover).
-Externa byråer för stöd i kampanjer.
-Sociala medier
-Leverantör av marknadsföring online, enligt beskrivningen i avsnitt 2. under "Cookies/verktyg".

 


Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 6.1 i EG-fördraget. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. Dessutom har bindande företagsregler godkänts hos en leverantör av plattformar/hostingleverantörer. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.

Radering/återkallelse/invändning:
Dina uppgifter kommer att raderas så snart du har raderat ditt konto/din profil, såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider För att radera dina uppgifter loggar du in på ditt konto och använder motsvarande raderingsfunktion eller skickar oss ditt återkallande av databehandlingen via e-post. Du kan också invända mot enskilda kontaktmetoder i ditt konto/profil genom att avaktivera kontaktmetoden. Alternativt kan du också begära detta via kontaktformuläret. Vi raderar automatiskt dina personuppgifter senast efter 24 månaders inaktivitet.

Om din profil inte har verifierats under den så kallade dubbla opt-in-processen raderas din profil senast efter 6 månader.

Rättslig grund:
Art. 6 (1) f) GDPR (legitimt intresse: analys och förbättring av våra tjänsters effektivitet och kombination av profilen med uppgifter i vårt legitima intresse).
Art. 6 (1) a, Art. 9 (2) a GDPR (samtycke lojalitetsprogram).

3.5 Postutskick
Syfte/Information:
Som utvald kund, affärspartner, testperson och/eller konsument får du också individuell produktinformation, erbjudanden, nyheter och produktprover från oss per post (brev).

Detta är en särskild form av direktmarknadsföring, som också är vårt legitima intresse och stärker lojaliteten genom att ge de ovannämnda personerna exklusiv information.

Mottagare:
-Leverantör av plattform/hosting
-Leverantör av kommunikationstjänster
-Leverantör av frakttjänster

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som en lämplig skyddsåtgärd kan standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 2.1 i EG-fördraget användas. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. Dessutom har bindande företagsregler godkänts hos en leverantör av plattformar/hostingleverantörer. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.

Radering / invändning:
Dina uppgifter kommer att raderas så snart du har avregistrerat dig, såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter eller preskriptionstider. Du kan avregistrera dig eller invända mot ytterligare postutskick enligt vad som anges i brevet eller i avsnittet invändning nedan. Vi raderar dessutom dina personuppgifter senast automatiskt efter 24 månaders inaktivitet (t.ex. när du inte använder de skickade kupongerna).

Rättslig grund:
Art. 6 (1) f GDPR (legitimt intresse).

3.6 Undersökningar
Syfte/Information:
När du deltar i undersökningar eller liknande kampanjer behandlar vi personuppgifterna för det syfte som beskrivs i samtycket. De insamlade uppgifterna omfattar frågor kring det avsedda syftet med undersökningen eller liknande kampanj samt ytterligare sociodemografisk information om dig. Du kan delta utan att identifiera dig själv, om inte detta har ingått i samtycket.

För vissa undersökningar är det nödvändigt att tekniskt säkerställa att inget dubbelt deltagande eller återupptagande av undersökningen är möjligt. Detta kan göras till exempel genom användning av individualiserade länkar eller cookies.

Cookies som används: Typ A. Mer information finns i avsnittet "Cookies/verktyg"

Mottagare:
-Leverantörer av plattformar/hosting
-Leverantör av tjänster för hantering av konsumenter
-Externa byråer för stöd till undersökningar.

Överföringar till tredjeländer är möjliga. Som ett lämpligt skydd används standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 2.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 46 GDPR ingåtts. För tredjeländer/företag som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå gäller också beslutet om adekvat skyddsnivå. Dessutom har bindande företagsregler godkänts hos en leverantör av plattformar/hostingleverantörer. För mer information (t.ex. en kopia av garantierna) kan du kontakta oss enligt punkt 1.2.

Ytterligare mottagare finns i avsnitt 1.4 allmänna mottagare.

Radering:
Dina uppgifter kommer att raderas efter den slutliga behandlingen av undersökningen eller liknande kampanj (se villkoren för deltagande), såvida detta inte strider mot lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter eller preskriptionstider. Vanligtvis kommer uppgifterna att raderas efter två år.

Cookietid: upp till 180 dagar (gäller endast cookies som har satts upp av denna webbplats).

Rättslig grund:
Grundläggande: Art. 6.1 a GDPR (samtycke).


Invändning eller återkallande av ditt samtycke till behandling av personuppgifter

Om du har gett ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) till behandlingen av dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Ett sådant återkallande påverkar tillåtligheten av att behandla dina personuppgifter efter att du har gett oss dem.

Om vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR) kan du invända mot behandlingen. Detta gäller om behandlingen inte är nödvändig särskilt för att uppfylla ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i beskrivningen av funktionerna/tjänsterna. När du utövar en sådan invändning ber vi dig förklara skälen till varför vi inte får behandla dina personuppgifter på det sätt som vi har gjort. Om du gör en motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen stoppa eller anpassa databehandlingen eller påpeka våra tvingande skyddsvärda skäl för dig, på grundval av vilka vi fortsätter behandlingen.

Naturligtvis kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam och dataanalys. Du kan informera oss om din invändning under de ovan nämnda kontaktuppgifterna för den personuppgiftsansvarige.